Previous Next

TOPlist

Současnost

Přelom přinesl rok 1989.

Odborová práce se stala skutečnou prací pro lidi. Počáteční potíže s novou organizací státu, s rozpadem federativního uspořádání, s uskutečněním úplně odlišného ekonomického systému pozvolna přecházejí. Odbory aktivně zasahují do legislativních procesů, jsou řádným partnerem vládních představitelů a musí se s nimi počítat. Razantně se zastávají kováků. Do voleb v organizacích se vrátila demokracie, základní organizace mají u zaměstnavatelů vážnost a řada odborářských nároků je legislativně podložena. Odborový svaz KOVO je nejsilnějším svazem v České republice. V rámci ostatních svazů zaujímá dobré postavení a je respektován.

 

Jak pracujeme

Základní organizace

Základní organizační jednotkou OS KOVO je základní organizace (ZO). Minimální počet členů základní organizace je 5. Členové OS KOVO uplatňují svá práva a plní svoje povinnosti vyplývající z členství prostřednictvím ZO. Základní povinností ZO vůči členům v ní registrovaných jsou zejména:

 • sjednávání tarifů, příplatků a ostatních složek mzdy v rámci kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem,
 • vymáhání podmínek pro práci v bezpečném pracovním prostředí za zákonem stanovených podmínek, eventuálně za podmínek stanovených v KS,
 • zjištění bezplatné právní pomoci v případě oprávněného pracovněprávního sporu člena OS KOVO se zaměstnavatelem podle Řádu právní pomoci,
 • ochrana zákonných práv člena a práv vyplývajících z kolektivní smlouvy.

Základní organizací jsou zejména:

 • základní organizace, registrující členy Odborového svazu KOVO, kteří pracují u jednoho zaměstnavatele.
 • základní organizace, registrující členy Odborového svazu KOVO, kteří pracují u více zaměstnavatelů.
 • základní organizace, registrující členy Odborového svazu KOVO na územním principu.

Sdružení základních organizací

V případech, kde je to účelné a je možné koordinovat a sjednocovat činnost základních organizací, je z vůle těchto základních organizací možné vytvořit sdružující orgán. Jeho působnost a pravomoci stanoví ve statutu orgány organizací, vytvářející sdružení základních organizací.

Základní organizace se řídí Stanovami OS KOVO, předpisy OS KOVO, usneseními orgánů OS KOVO a jeho příslušných organizačních jednotek. ZO OS KOVO na základě Stanov OS KOVO, usnesení a předpisů OS KOVO musí schválit členskou schůzí nebo konferencí zejména:

 • vnitřní statut ZO
 • volební řád ZO

Nejvyšším orgánem ZO OS je členská schůze nebo konference. Rozhoduje o všech základních otázkách členské základny ve své působnosti.

Základním článkem ZO OS KOVO je zejména odborový úsek reprezentovaný úsekovým důvěrníkem. Při větším počtu členů je vhodné vytvářet z odborových úseků odborové útvary (dílenské organizace).

Orgánem vykonávajícím právní subjektivitu a jednajícím statutárním jménem ZO OS KOVO je volený výbor ZO OS (dále VZO). Jako výkonný orgán řídí činnost ZO OS mezi členskými schůzemi nebo konferencemi. VZO je příslušným odborovým orgánem uplatňujícím samostatně výkon pravomocí a oprávnění, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a kolektivních smluv, zejména formou kolektivního vyjednávání rozhodování, spolurozhodování, projednání a výkonem práva na informaci a kontrolu. Ve své práci se řídí stanovami, předpisy a usneseními orgánů OS KOVO, usneseními členské schůze nebo konference ZO, vnitřními dokumenty ZO podle Stanov OS KOVO.

Dozorčí a revizní komise ZO OS KOVO je povinně ustaveným voleným orgánem základní organizace. Jejím posláním je zejména:

 • kontrolovat dodržování stanov, usnesení a závazných předpisů odborového svazu, usnesení členských schůzí nebo konferencí,
 • kontrolovat účelné a správné vynakládání finančních prostředků ZO OS a dodržování příslušných předpisů,
 • vykonávat kontrolu hospodaření ZO, spolupracovat při kontrole hospodaření s dozorčí a revizní komisí OS KOVO, když tato o to požádá,
 • podávat zprávu členské schůzi nebo konferenci o své činnosti.

Dozorčí a revizní komise má právo svolat členskou schůzi nebo konferenci.

Základní organizace OS KOVO povinně ustavuje funkci předsedy. Další funkce ustavuje podle svých potřeb.

Jménem VZO jedná jeho předseda nebo na základě pověření jiný člen výboru ZO, pokud Statut ZO nestanoví jinak. Předseda nebo na základě pověření jiný člen výboru ZO za VZO podepisuje písemné právní úkony, zejména kolektivní smlouvu, pokud Statut ZO nebo zásady hospodaření ZO nestanoví jinak.

Seskupení členů

 • U zaměstnavatele, u kterého nepůsobí ZO, může působit OS KOVO prostřednictvím odborového zástupce, nebo výboru seskupení členů. Minimální počet členů OS KOVO v seskupení členů jsou 3.
 • Seskupení členů nemá právní subjektivitu.
 • Orgánem zastupujícím členy OS KOVO v seskupení členů je odborový zástupce, nebo výbor seskupení členů. Odborovým zástupcem nebo členem výboru seskupení může být člen OS KOVO evidovaný při RP OS KOVO v seskupení členů, zaměstnanec OS KOVO, zmocněnec KS OS KOVO, zástupce KS OS KOVO v Radě OS KOVO. Odborový zástupce nebo výbor seskupení členů jsou orgánem odborové organizace působícím u zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů.

 

Jaké sekce pracují v OS KOVO

Odvětvové sekce OS KOVO

 • Sekce pracovníků automobilového průmyslu
 • Sekce pracovníků elektrotechnického průmyslu
 • Sekce učňovských zařízení
 • Hutnická odvětvová sekce
 • Sekce pracovníků leteckého průmyslu
 • Sekce metalurgie

 

Naši přátelé

Odborový svaz KOVO je členem dvou velkých mezinárodních odborových organizací:

 • Mezinárodní federace kováků - dříve IMF od 24. května 1991, nově IndustriALL Global Union (založena 19. června 2012)
 • Evropské federace kováků - dříve EMF od 21. listopadu 1991, nově IndustriALL European Trade Union (založena 15. května 2012)

Do obou organizací vstupoval v době federativního uspořádání našeho státu ještě Československý svaz KOVO. Po rozdělení země se staly nástupnickými organizacemi OS KOVO za Českou republiku a OZ KOVO za Slovenskou republiku.

 

Světová federace kováků - IndustriALL Global Union

IndustriALL Global Union zastupuje 50 miliónů zaměstnanců ve 140 zemích v sektorech hornictví, energie a zpracovatelství a je novou globální silou v globální solidaritě v boji za lepší pracovní podmínky a práva odborů v celém světě. IndustriALL se staví proti síle nadnárodních společností a vyjednává s nimi na globální úrovni. IndustriALL bojuje za jiný model globalizace a za nový ekonomický a sociální model, založený na demokracii a sociální spravedlnosti, který staví na první místo lidi. IndustriALL usiluje o:

 • Budování silných odborů
 • Organizování v odborech a zvyšování členské základny
 • Boj za práva odborů
 • Boj proti rizikové zaměstnanosti (včetně smluvní a agenturní práce)
 • Budování síly odborů pro konfrontaci s globálním kapitálem
 • Prosazování průmyslové politiky a udržitelnosti
 • Podporu sociální spravedlnosti a globalizace
 • Zajištění stejných práv a participaci žen
 • Vytváření bezpečných pracovišť
 • Zlepšení demokracie a začlenění

Tato nová organizace, založená 19. června 2012 v Kodani, vznikla spojením členských organizací z původních tří globálních federací: Mezinárodní federace kováků (IMF), Mezinárodní federace zaměstnanců chemického, energetického a hornického průmyslu (ICEM) a Mezinárodní federace zaměstnanců textilního, oděvního a kožedělného průmyslu (ITGLWF). IndustriALL Global Union zastupuje pracovníky z širokého okruhu sektorů od dobývání ropy a plynu, hornictví, výroby a distribuce elektrické energie po zpracovatelství kovů a kovových produktů, loďařství, automobilový průmysl, letecký průmysl, mechanické strojírenství, elektronický průmysl, chemický průmysl, gumárenství, výrobu papíru a celulózy, stavební materiály, textil, odívání, kožedělný průmysl a obuvnictví a ekologické služby. Slučovací kodaňský kogres schválil základní dokumenty: Akční plán a stanovy. Výkonný výbor se skládá ze 60 členů zastupujících všechny světové regiony. Předsedou IndustriALL Global je Berthold Huber, místopředsedové: Senzeni Zokwana, R. Thomas Buffenbarger a Hisanobu Shimada. Geneálním tajemníkem je Jyrki Raina, asistenty generálního tajemníka jsou: Fernando Lopes, Kemal Ozkan a Monika Kemperle.

Více informací: http://www.industriall-union.org/

IndustriAll European Trade Union - Nástupnická organizace Evropské federace kováků (EMF)

industriAll European Trade Union reprezentuje 7.1 milionů zaměstnanců napříč dodavatelskými řetězci ve zpracovatelském, hornickém a energetickém sektoru v Evropě.

Vytvoření nové evropské Federace IndustriAll

Dne 15. května došlo k oficiálnímu rozpuštění EMF (Evropské federace kováků) a to na základě rozhodnutí delegátů, kteří se na rozpouštěcím kongresu sešli v Bruselu 15. 5. 2012. K tomuto kroku došlo po 40leté existenci EMF. Současně došlo k rozpuštění dalších dvou evropských odborových federací, a to ETUF-TCL a EMCEF.

IndustriAll: nový směr pro Evropu!

Na ustavujícím kongresu byla vytvořena nová evropská průmyslová federace IndustriAll. Do nového vedení byli zvoleni:

Ulrich ECKELMANN (IG Metall – DE) povede novou organizaci jako generální tajemník. Obdržel ve volbě 99.2% hlasů. Jako zastupující generální tajemníci byli zvoleni - Bart SAMYN (ABVV-Metaal – B), Sylvain LEFEBVRE (FCE-CFDT – FR) a Luc TRIANGLE (ACV-CSC METEA – B).

Kongres rovněž zvolil za presidenta IndustriAll Michaela VASSILIADESE, generálního tajemníka německého IG BCE. Obdržel 99.8% hlasů.

Ustavujícího kongresu se zúčastnilo 550 delegátů.

Kontakt na industriAll European Trade Union:

Tel: +32 2226 0050
Adresa:   Bd roi Albert II, 5
                 1210 Brussels,
                  Belgium

http://www.industriall-europe.eu/

Bilaterální kontakty:

OZ KOVO

I přes rozdělení republiky a následné rozdělení Československého svazu KOVO, dochází k průběžné intenzivní spolupráci, koordinaci a výměně informací, a to ať již na úrovni jednotlivých oddělení obou svazů, či na úrovni sekcí a dalších. Dochází také k reciproční účasti zástupců na zasedáních jednotlivých orgánů svazů, k setkávání výkonných vedení a předsednictev OS KOVO a OZ KOVO.

IG Metall - SRN

Poněkud odlišnější je vztah OS KOVO/IG Metall. Od roku 1993 došlo k realizaci celé řady různých akcí, které byly organizovány společně, ve vzájemné spolupráci. Je nutné podotknout, že IG Metall v roce 1995 vytvořil speciální funkci "Koordinátora IG Metall pro ČR, SR a Slovinsko", čímž došlo ke značnému zrychlení vzájemných kontaktů, k intenzivnější regionální spolupráci. Mezi nejdůležitější společné akce patří:

 • účast zástupců OS KOVO při kolektivním vyjednávání IGM, jako pozorovatelů.
 • Podpora stávky IGM v Bavorsku, kdy se zástupci OS KOVO zúčastnili jako pozorovatelé jak při přípravě stávky tak při stávce samotné.
 • Účast zástupců svazu na konference IGM k 35ti kodinovému týdnu.
 • Přijetí předsedy IG Metall K. Zwickela v Praze, na kterém byly projednány otázky další vzájemné spolupráce.
 • Dochází ke konkrétní regionální spolupráci, ale také ke spolupráci jednotlivých podniků, ve kterých je zastoupen německý nadnárodní kapitál.

PRO-GE - Rakousko

Tato spolupráce je obdobná jako s IGM. Dochází ke konkrétní vzájemné spolupráci příhraničních regionů.

Regionální spolupráce

Odborový svaz KOVO již od svého vzniku spolupracuje na regionální bázi se všemi odborovými organizacemi nejen ze sousedních zemí. V rámci této spolupráce dochází ke kontinuální výměně informací a kontaktů mezi partnerskýcm odborovými svazy. Nicméně k nejdůležitějším formám regionální spolupráce patří vytvoření tzv. "Skupiny zemí Vídeňského Memoranda", která vznikla v roce 1999 podpisem Memoranda o meziregionální síti tarifního vyjednáníní - Vídeň, 25.března 1999. Mezi signatáře patří kovácké svazy z:

 • Německa / Bavorska
 • Rakouska
 • Slovenska
 • České republiky
 • Maďarska
 • Slovinska

Podpisem Memoranda tyto svazy přispěly k formování historie odborového hnutí v tomto regionu. Středobodem této přeshraniční spolupráce je dodnes politika kolektivního vyjednávání, rychlá vzájemná výměna informací a vzájemná solidární podpora.