Previous Next

TOPlist

Jak fungují Kováci ?

Základní organizace

Základní organizační jednotkou OS KOVO je základní organizace (ZO). Minimální počet členů základní organizace je 5. Členové OS KOVO uplatňují svá práva a plní svoje povinnosti vyplývající z členství prostřednictvím ZO. Základní povinností ZO vůči členům v ní registrovaných jsou zejména:

 • sjednávání tarifů, příplatků a ostatních složek mzdy v rámci kolektivního vyjednávání se zaměstnavatelem,
 • vymáhání podmínek pro práci v bezpečném pracovním prostředí za zákonem stanovených podmínek, eventuálně za podmínek stanovených v KS,
 • zjištění bezplatné právní pomoci v případě oprávněného pracovněprávního sporu člena OS KOVO se zaměstnavatelem podle Řádu právní pomoci,
 • ochrana zákonných práv člena a práv vyplývajících z kolektivní smlouvy.

Základní organizací jsou zejména:

 • základní organizace, registrující členy Odborového svazu KOVO, kteří pracují u jednoho zaměstnavatele.
 • základní organizace, registrující členy Odborového svazu KOVO, kteří pracují u více zaměstnavatelů.
 • základní organizace, registrující členy Odborového svazu KOVO na územním principu.

Sdružení základních organizací

V případech, kde je to účelné a je možné koordinovat a sjednocovat činnost základních organizací, je z vůle těchto základních organizací možné vytvořit sdružující orgán. Jeho působnost a pravomoci stanoví ve statutu orgány organizací, vytvářející sdružení základních organizací.

Základní organizace se řídí Stanovami OS KOVO, předpisy OS KOVO, usneseními orgánů OS KOVO a jeho příslušných organizačních jednotek. ZO OS KOVO na základě Stanov OS KOVO, usnesení a předpisů OS KOVO musí schválit členskou schůzí nebo konferencí zejména:

 • vnitřní statut ZO
 • volební řád ZO

Nejvyšším orgánem ZO OS je členská schůze nebo konference. Rozhoduje o všech základních otázkách členské základny ve své působnosti.

Základním článkem ZO OS KOVO je zejména odborový úsek reprezentovaný úsekovým důvěrníkem. Při větším počtu členů je vhodné vytvářet z odborových úseků odborové útvary (dílenské organizace).

Orgánem vykonávajícím právní subjektivitu a jednajícím statutárním jménem ZO OS KOVO je volený výbor ZO OS (dále VZO). Jako výkonný orgán řídí činnost ZO OS mezi členskými schůzemi nebo konferencemi. VZO je příslušným odborovým orgánem uplatňujícím samostatně výkon pravomocí a oprávnění, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a kolektivních smluv, zejména formou kolektivního vyjednávání rozhodování, spolurozhodování, projednání a výkonem práva na informaci a kontrolu. Ve své práci se řídí stanovami, předpisy a usneseními orgánů OS KOVO, usneseními členské schůze nebo konference ZO, vnitřními dokumenty ZO podle Stanov OS KOVO.

Dozorčí a revizní komise ZO OS KOVO je povinně ustaveným voleným orgánem základní organizace. Jejím posláním je zejména:

 • kontrolovat dodržování stanov, usnesení a závazných předpisů odborového svazu, usnesení členských schůzí nebo konferencí,
 • kontrolovat účelné a správné vynakládání finančních prostředků ZO OS a dodržování příslušných předpisů,
 • vykonávat kontrolu hospodaření ZO, spolupracovat při kontrole hospodaření s dozorčí a revizní komisí OS KOVO, když tato o to požádá,
 • podávat zprávu členské schůzi nebo konferenci o své činnosti.

Dozorčí a revizní komise má právo svolat členskou schůzi nebo konferenci.

Základní organizace OS KOVO povinně ustavuje funkci předsedy. Další funkce ustavuje podle svých potřeb.

Jménem VZO jedná jeho předseda nebo na základě pověření jiný člen výboru ZO, pokud Statut ZO nestanoví jinak. Předseda nebo na základě pověření jiný člen výboru ZO za VZO podepisuje písemné právní úkony, zejména kolektivní smlouvu, pokud Statut ZO nebo zásady hospodaření ZO nestanoví jinak.

Jaké sekce pracují v OS KOVO

Odvětvové sekce OS KOVO

 • Sekce pracovníků automobilového průmyslu
 • Sekce EXTERNÍCH MONTÁŽÍ
 • Sekce pracovníků elektrotechnického průmyslu
 • Sekce učňovských zařízení
 • Hutnická odvětvová sekce
 • Sekce pracovníků leteckého průmyslu
 • Sekce metalurgie

Naši přátelé

Odborový svaz KOVO je od roku 1991 členem dvou velkých mezinárodních odborových organizací:

 • Mezinárodní federace kováků - IndustriAll Global Union (dříve IMF),
 • Evropské federace kováků - IndustriAll Europen Trade Union (dříve EMF)

Do obou organizací vstupoval v době federativního uspořádání našeho státu ještě Československý svaz KOVO. Po rozdělení země se staly nástupnickými organizacemi OS KOVO za Českou republiku a OZ KOVO za Slovenskou republiku

 

zpracoval Jiří Bohdan leden 2015